برای استعلام گواهی نامه و مدرک دریافتی از آکادمی مایند موور کد تایید و پیگیری خود را وارد کنید.