آمار و علم داده اغلب در مورد روابط بین دو یا چند متغیر (یا ویژگی) یک مجموعه داده هستند.

اینجا آغاز موفقیت شغلی شماست! مایند موور حرکت دهنده ذهن شما به شغل شما!

لینک ورود اساتید

وبلاگ