کاهش ابعاد از طریق یادگیری ماشین

این دوره به طور کلی تکنیک های کاهش ابعاد را پوشش می دهد.