وبینار آموزشی کنترل ابعادی و بازرسی چشمی (VT)

بازرسی چشمی (Visual Testing) برای نقص هایی است که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است و متداول ترین روش NDT یا همان روشهای تست غیر مخرب مورد استفاده در تمام صنایع است. بازرسی چشمی (VT) برای تشخیص عیوب قابل مشاهده مانند تغییر شکل، عیوب جوشکاری و خوردگی استفاده می شود. کنترل ابعادی یک فرآیند مدیریت ریسک است که در ساده‌ترین شکل آن، مجموعه‌ای از مجموعه داده‌های دقیق است تا امکان کنترل «قطعه ساخته شده» را فراهم کند. مدل «ساخت در حال انجام» با مدل نظری.